Chương Trình Phát Triển Đô Thị Theo Thông Tư 12/2014/TT- BXD

Theo thông tư số 12/2014/TT-BXD hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt về chương trình phát triển đô thị. Phát triển đô thị toàn tỉnh được lập cho tỉnh hoặc thành phố thuộc Trung ương. Với mục tiêu thúc đẩy kinh tế và tăng trưởng xanh  ở khu vực đô thị. Chương trình đô thị hóa phát triển được lập cho tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung Ương.

Khái niệm về chương trình phát triển đô thị

Chương trình phát triển đô thị là gì? Phát triển đô thị hóa là tài liệu cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị, danh mục và lộ trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng tỉnh hoặc quy hoạch chung đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chức năng của phát triển đô thị là gì?

Chức năng, nhiệm vụ của phòng phát triển đô thị. Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về:

 • Phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp)
 • Quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất 
 • Vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; cây xanh đô thị
 • Quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ)
 • Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị
 • Quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị

Lập chương trình phát triển đô thị

Theo thông tư số 12/2024/TT-BXD hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt chương trình phát triển đô thị. Nội dung chương trình phát triển đô thị gồm: Xây dựng danh mục, lộ trình nâng loại toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chương trình phát triển đô thị quốc gia và xây dựng vùng tỉnh được phê duyệt.

 • Tổ chức các quy hoạch theo quy định, phát triển đô thị cho toàn thành phố, phát triển đô thị quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xác định các chỉ tiêu về lĩnh vực phát triển đô thị trong phát triển kinh tế.
 • Xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các khu đô thị mới, giải pháp quản lý quá trình đô thị hóa, tổ chức các dịch vụ công nhằm phát triển đô thị
 • Thực hiện các chương trình, đánh giá phân loại đô thị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công từ chính phủ
 • Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị để khai thác sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt
 • Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị, tổ chức vận động, khai thác và điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đô thị.
 • Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Quy định về hạ tầng kỹ thuật và chương trình phát triển đô thị

Cùng với sự phát triển về kinh tế thì chương trình phát triển đô thị còn đòi hỏi về các công trình cấp nước, thoát nước, quản lý chất thải rắn, hệ thống chiếu sáng,… để đảm bảo môi trường sống không bị ảnh hưởng và không gian đô thị luôn trong lành sạch sẽ.

Về cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu và cơ chế chính sách phát triển hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải. Tổ chức lập, thẩm định cho UBND lấy ý kiến bộ xây dựng và các cơ quan liên quan về cấp nước, thoát nước

Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, khai thác và vận động các nguồn lực để phát triển cấp nước, thoát nước trên khu vực đô thị

Hướng dẫn và quản lý việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình, mô hình công nghệ, quản lý hệ thống cấp nước và thoát nước đảm bảo với nguyên tắc xây dựng khu đô thị. Hướng dẫn khai thác và bảo trì hệ thống cấp nước và thoát nước cho người dân.

Về quản lý chất thải rắn

Xử lý chất thải rắn theo quy định trên toàn khu vực. Lập kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy định trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức hoạt động vận độ, khai thác các nguồn lực phát triển quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn. Tham mưu trình UBND văn bản thẩm tra hoặc đóng góp ý kiến đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND.

Đảm bảo không gian sống của mỗi cá nhân, tập thể luôn tươm tất, sạch đẹp bằng việc bỏ rác đúng quy định và phân loại rác thải vô cơ, hữu cơ, rác thải tái chế

Chiếu sáng đô thị

Xây dựng kế hoạch chương trình phát triển đô thị xanh – sạch – đẹp. Hướng dẫn, kiểm tra tuân thủ quy định về quản lý cây xanh trên địa bàn tỉnh. UBND thực hiện việc cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh và lập danh mục cây trồng, cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm trong đô thị trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

Chương trình phát triển khu đô thị được lập theo tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 12/2014/TT-BXD hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt. Chương trình phát triển đô thị với mục tiêu triển khai và thực hiện quy hoạch xây dựng vùng tỉnh hoặc khu đô thị cho các chính quyền được cấp giấy phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *